BUKAN SENANG NAK SENANG, TIDAK SUSAH NAK JADI SUSAH

00 mendaki

BUKAN SENANG NAK SENANG, TIDAK SUSAH NAK JADI SUSAH

Sirot al-Mustaqim adalah perjalanan meniti neraka untuk menuju ke syurga. Laluannya sangat halus ibarat rambut dibelah tujuh. Sukar untuk dilihat dengan sebelah mata (mata Dajjal). Harus menggunakan sepenuh deria, kedua belah mata, telinga dan dibantu pula dengan mata hati. Kita perlu fokus, teliti dan berhati-hati Untuk meneruskan perjalanan dengan selamat.

Sudah lama kita mempermainkan dan memperolok-olok ayat Allah. Ramai yang sudahpun kecundang dan terjerumus ke neraka dunia. Kita perlu lakukan transformasi, bunuh diri yang lama dahulu dan reset minda kepada diri yang baru. Kita harus berani keluar kampung, berhijrah meninggalkan qariah lama ke qariah baru yang menjadi mulkiah Din Allah (MADINAH) yang pasti.

Allah hanya beri kita 2 jalan untuk kita sendiri memilihnya. Mahu mengangkat martabat diri melalui peningkatan amal dengan ilmu sebagai insan yang MERDEKA, atau mahu terus meraba-raba beramal dalam kejahilan dan terjun ke neraka. Untuk mendaki, meningkatkan martabat diri memang melelahkan, namun hasilnya manis dan nyaman sekali. Paling mudah ialah untuk terjun ke jurang neraka.

MARI TADARUS, TAFAKKUR, TADABBUR DAN TABAYUNKAN WAHYU ALLAH

QS: 66. At-Tahrim 6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan TIDAK MENDURHAKAI ALLAH terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

QS: 5. Al Maa’idah 105. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah TEMPAT MERUJUK kamu semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

QS: 4. An Nisaa’ 79. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi Rasul kepada segenap manusia. Dan cukuplah Allah menjadi saksi.

QS: 4. An Nisaa’ 66. Dan sesungguhnya kalau Kami perintahkan kepada mereka: “Bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu”, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan,

QS: 3. Ali ‘Imran 186. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, GANGGUAN YANG BANYAK YANG MENYAKITKAN HATI. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk URUSAN YANG PATUT DIUTAMAKAN.

QS: 17. Al Israa’ 7. Jika kamu berbuat baik, maka ia bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka itu bagi dirimu sendiri…

SURAH 2. AL BAQARAH

23. Dan jika kamu dalam keraguan tentang Al Quran yang Kami wahyukan kepada hamba Kami, buatlah satu surah yang semisal Al Quran itu dan AJAKLAH PENOLONG-PENOLONGMU selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

24. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya – DAN PASTI KAMU TIDAK AKAN DAPAT MEMBUATNYA, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya MANUSIA DAN BATU, yang disediakan bagi orang-orang ingkar.

25. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezki buah-buahan dalam syurga itu, mereka mengatakan : “Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu.” Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada isteri-isteri yang disucikan dan mereka kekal di dalamnya.

195. Dan berinfaqlah di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke jurang kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

204. Dan di antara manusia ada orang yang UCAPANNYA TENTANG KEHIDUPAN DUNIA MENARIK HATIMU, dan dipersaksikannya kepada Allah isi hatinya, padahal IA ADALAH PENENTANG YANG PALING KERAS.

205. Dan apabila ia berpaling, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.

206. Dan apabila dikatakan kepadanya: “Bertakwalah kepada Allah”, BANGKITLAH KESOMBONGANNYA yang menyebabkannya berbuat dosa. Maka cukuplah neraka Jahannam. Dan sungguh neraka Jahannam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya.

207. Dan di antara manusia ADA ORANG YANG MENGORBANKAN DIRINYA KARENA MENCARI KERIDHAAN ALLAH; dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya.

208. Hai orang-orang yang beriman, MASUKLAH KAMU KE DALAM ISLAM KESELURUHAN, dan janganlah kamu turut TABIAT SYAITAN. Sesungguhnya syaitan itu MUSUH YANG NYATA bagimu.

209. Tetapi jika kamu MENYIMPANG SESUDAH DATANG KEPADAMU BUKTI KEBENARAN, maka ketahuilah, bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

SURAH 3. ALI ‘IMRAN

133. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa,

134. Orang-orang yang menginfaqkan, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema’afkan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

135. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan PERBUATAN KEJI ATAU MENGANIAYA DIRI SENDIRI, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah? Dan mereka TIDAK MENERUSKAN PERBUATAN KEJINYA ITU, SEDANG MEREKA MENGETAHUI.

136. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan syurga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah sebaik-baik ganjaran orang-orang yang beramal.

137. Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah, Karena itu BERJALANLAH KAMU DI MUKA BUMI DAN PERHATIKANLAH BAGAIMANA AKIBAT ORANG-ORANG YANG MENDUSTAKAN .

138. ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

139. Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi, jika kamu orang-orang yang beriman.

103. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan KAMU TELAH BERADA DI TEPI JURANG NERAKA, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.

104. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.

105. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih SESUDAH DATANG KETERANGAN YANG JELAS kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat,

106. pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya: “Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu.”

107. Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah; mereka kekal di dalamnya.

108. Itulah ayat-ayat Allah. Kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu dengan benar; dan tiadalah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hamba-Nya.

109. Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan di bumi; dan kepada Allahlah dirujuk segala urusan.

110. KAMU SEMUA ADALAH UMAT YANG TERBAIK yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan KEBANYAKAN MEREKA ADALAH ORANG-ORANG YANG FASIK.

111. Mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat mudharat kepada kamu, SELAIN DARI GANGGUAN-GANGGUAN CELAAN SAJA, dan jika mereka berperang dengan kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang. Kemudian mereka tidak mendapat pertolongan.

112. MEREKA DILIPUTI KEHINAAN DI MANA SAJA MEREKA BERADA, kecuali jika mereka berpegang kepada ikatan tali Allah dan ikatan dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka DURHAKA DAN MELAMPAUI BATAS.

199. Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka sedang mereka BERENDAH HATI kepada Allah dan mereka tidak MENUKARKAN AYAT-AYAT ALLAH DENGAN HARGA YANG SEDIKIT. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungan-Nya.

200. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung.

SURAH 7. AL-A’RAAF

2. Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah ada KESEMPITAN DI DALAM DADAMU karenanya, supaya kamu memberi peringatan dengan kitab itu, dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman.

3. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. AMAT SEDIKITLAH kamu mengambil pelajaran.

4. dan berapa banyak dari qariah yang telah kami binasakannya, maka datang kepadanya siksaan Kami diwaktu malam hari atau ketika mereka istirahat ditengah siang hari.

5. Maka tidak adalah keluhan mereka di waktu datang kepada mereka siksaan Kami, kecuali mengatakan: “Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.”

6. Maka sesungguhnya Kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus utusan kepada mereka dan sesungguhnya Kami akan menanyai pula para utusan itu,

7. maka sesungguhnya Kami akan di atas mereka dengan pengetahuan dan tidaklah Kami adalah ghaib

8. Timbangan pada hari itu ialah kebenaran, maka barangsiapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung/berjaya (falah).

9. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan MEREKA SELALU MENGINGKARI/MENZALIMI AYAT-AYAT KAMI.

Iqra’ hujung minggu
Warga Prihatin