ANTARA DALIL MENGENAI FAKIR DAN MISKIN DARI ALQURAN

al-quranANTARA DALIL MENGENAI FAKIR DAN MISKIN DARI ALQURAN

PERIHAL MISKIN MENURUT ALQURAN

QS:5. Al Maa’idah 95 “… atau membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang MISKIN..”

QS:51. Adz Dzaariyaat 19. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang MISKIN yang meminta dan orang MISKIN yang tidak mendapat bagian.

QS:2/184 Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya membayar fidyah: memberi makan seorang MISKIN.

QS:74. Al Muddatstsir 44. dan kami tidak memberi makan orang MISKIN,

QS:69. Al Haaqqah 34. Dan juga dia tidak mendorong untuk memberi makan orang MISKIN.

QS:58. Al Mujaadilah 4. Barangsiapa yang tidak mendapatkan, maka wajib berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa, memberi makan enam puluh orang MISKIN.

QS:17. Al Israa’ 26. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang MISKIN dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan secara boros.

QS:4. An Nisaa’ 36. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang MISKIN, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri,

QS: 4. An Nisaa’ 8. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang MISKIN, maka berilah mereka dari harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

QS:4. An Nisaa’ 6. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan tergesa-gesa sebelum mereka dewasa. Barang siapa mampu, maka hendaklah ia menahan diri dan barangsiapa yang MISKIN, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas.

QS:2. Al Baqarah 215. Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang MISKIN dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.” Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.

QS: 5. Al Maa’idah 89. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang MISKIN, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak.

QS:2. Al Baqarah 83. Dan, ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil: Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baikLah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak yatim, dan orang MISKIN, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikan zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.

QS: 107. Al Maa´uun 3. dan tidak menganjurkan memberi makan orang MISKIN.

QS: 89. Al Fajr 18. dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang MISKIN,

QS: 76. Al Insaan 8. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang MISKIN, anak yatim dan orang yang ditawan.

QS: 90. Al Balad 16.
12. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu?
13. memerdekakan budak (dari diperbudakan),
14. atau memberi makan pada hari kelaparan,
15. anak yatim yang ada hubungan kerabat,
16. atau kepada orang MISKIN yang sangat susah
17. Dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.
18. Mereka adalah golongan kanan.
19. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, mereka itu adalah golongan kiri.
PERIHAL FAKIR MRNURUT ALQURAN

QS:24. An Nuur 32. Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka FAKIR Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

QS:3. Ali ‘Imran 181. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkatan orang-orang yang mengatakan: “Sesunguhnya Allah FAKIR dan kami kaya.” Kami akan mencatat perkataan mereka itu dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar, dan Kami akan mengatakan: “Rasakanlah olehmu azab yang mem bakar.”

QS: 4. An Nisaa’ 135. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun FAKIR, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

QS: 2. Al Baqarah 177. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang MISKIN, musafir dan orang-orang yang meminta-minta; dan hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar; dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

QS: 59. Al Hasyr 8. Bagi orang FAKIR yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaan-Nya dan mereka menolong Allah dan RasulNya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

QS: 22. Al Hajj 28. supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan FAKIR.

QS: 2. Al Baqarah 271. Jika kamu menampakkan sedekah, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang FAKIR, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

QS: 2. Al Baqarah 272. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk siapa yang dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya.

QS: 2. Al Baqarah 273. Bagi orang-orang FAKIR yang terikat di jalan Allah; mereka tidak dapat berusaha di bumi; orang yang jahil menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.